آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Vidugavia

آرشیو برچسب: Vidugavia

ویدوگاویا (پادشاه خود خوانده رووانیون)

ویدوگاویا یکی از بزرگزادگان مردمان شمالی بود که بر مناطق مابین سیاه بیشه و رودخانه روانیگ حکومت میکرد. او از متحدان رومنداکیل دوم، شاه گوندور بود و پسر رومنداکیل، والاکار را به عنوان سفیر در بارگاه خود پذیرفت. سرانجام نیز والاکار با دختر ویدوگاویا به نام ویدوماوی ازدواج نمود.

ادامه مطلب »