آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - واریاگها (مردمان خاند)

واریاگها (مردمان خاند)

اطلاعات بسیار کمی راجع به انسانهایی که در سرزمین خاند، در شرق موردور می زیستند در دست است. آنها در زمان جنگ حلقه با سارون متحد شدند و لشکر آنها در نبرد دشتهای په له نور جنگید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...