آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - ویدوماوی (مادر الداکار اهل گوندور)

ویدوماوی (مادر الداکار اهل گوندور)

ویدوماوی، دختر ویدوگاویا، شاه رووانیون، با والاکار، پسر رومنداکیل دوم، پادشاه گوندور و سفیر پدرش در بارگاه ویدوگاویا ازدواج نمود و از او صاحب پسری شد که او را در میان مردمان شمال وینیتاریا می نامیدند و بعدها در گوندور الداکار نام گرفت. ویدوماوی نخستین خون غیر نومه نوری بود که وارد خاندان سلطنتی گوندور شد. این واقعیت بعدها به جنگ داخلی در خاندان سلطنتی گوندور انجامید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...