و

ویره سه (چهارمین ماه سال در تقویم گوندور)

در تقویم کارگزاران، ویره سه چهارمین ماه سال به شمار میرفت. در این تقویم، ویره سه با روز اعتدال بهاره آغاز میگشت و لذا در تقویم مدرن، مطابق است با ۲۴ مارس تا ۲۲ آوریل.

وینیاریون (نام اصلی هیارمنداکیل دوم)

وینیاریون پسر شاه آلدامیر اهل گوندور بود. در زمان آلدامیر، جنگی بین گوندور و همسایگان جنوبی اش، هارادریمها در گرفت که آلدامیر در این جنگ کشته شد. وینیاریون فرماندهی ارتش گوندور را در دست گرفت و هارادریمها را به سختی شکست داد و در هم کوبید. به یادبود این پیروزی، وینیاریون تحت نام هیارمنداکیل، به معنای فاتح جنوب سلطنت کرد.

وینیامار (شهر تورگان در نوراست)

عهد: در ابتدای دوران اول ساخته شد و در ۱۲۶ د.ا. رها گشت
ساخت: ساخته شده توسط تورگان و مردمش
تلفظ: vee’nyamar
معنی: خانه جدید
مکان: دماغه تاراس-نس واقع بر سواحل دوردست غرب نوراست

وینیامار شهری بود که در ابتدای دوران اول، توسط تورگان و پیروانش پس از بازگشتشان به سرزمین میانه بنا نهاده شد. این شهر در زیر کوه تاراس در نوراست واقع بود و تنها کمی بیش از یک قرن محل زندگی تورگان و مردم وی بود. آنها در ۱۲۶ د.ا. آنرا رها کرده و به گوندولین رفتند.

وینیالونده (لنگرگاهی باستانی در دهانه های گواتلو)

وینیالونده نام لنگرگاهی بود که آلداریون و ماجراجویان در دهانه های رود گواتلو بنیان نهادند. این لنگرگاه یکی از نخستین پایگاههایی بود که نومه نوریها در سرزمین میانه ساختند و در دوران سوم به نام بندر لوند دائر خوانده می شد.

وینیتاریا (نام اصلی الداکار اهل گوندور)

وینیتاریا نامی بود که در شمال، در میان خویشان مادری، به الداکار، پسر و ولیعهد والاکار، شاه گوندور، و ویدوماوی، دختر شاه رووانیون اطلاق می شد. هنگامی که او همراه پدرش به گوندور بازگشت، به او نام الداکار داده شد و بعدها نیز او تحت همین نام تاج و تخت گوندور را به ارث برد.