آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - وینیاریون (نام اصلی هیارمنداکیل دوم)

وینیاریون (نام اصلی هیارمنداکیل دوم)

وینیاریون پسر شاه آلدامیر اهل گوندور بود. در زمان آلدامیر، جنگی بین گوندور و همسایگان جنوبی اش، هارادریمها در گرفت که آلدامیر در این جنگ کشته شد. وینیاریون فرماندهی ارتش گوندور را در دست گرفت و هارادریمها را به سختی شکست داد و در هم کوبید. به یادبود این پیروزی، وینیاریون تحت نام هیارمنداکیل، به معنای فاتح جنوب سلطنت کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...