آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - ووروندا (کنیه ای برای الندیل)

ووروندا (کنیه ای برای الندیل)

ووروندا کلمه ای است الفی به معنای “وفادار” که به عنوان لقب و کنیه قهرمان بزرگ “الندیل” به کار میرفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...