خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - ویره سه (چهارمین ماه سال در تقویم گوندور)

ویره سه (چهارمین ماه سال در تقویم گوندور)

در تقویم کارگزاران، ویره سه چهارمین ماه سال به شمار میرفت. در این تقویم، ویره سه با روز اعتدال بهاره آغاز میگشت و لذا در تقویم مدرن، مطابق است با ۲۴ مارس تا ۲۲ آوریل.

درباره اله سار