خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - واسا (نامی نولدوری برای خورشید)

واسا (نامی نولدوری برای خورشید)

واسا نامی است که نولدور به خورشید اطلاق میکردند. در متن سیلماریلیون، واسا، “قلب آتش” ترجمه شده است.

درباره اله سار