خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - واسا (نامی نولدوری برای خورشید)

واسا (نامی نولدوری برای خورشید)

واسا نامی است که نولدور به خورشید اطلاق میکردند. در متن سیلماریلیون، واسا، “قلب آتش” ترجمه شده است.