خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - وینیالونده (لنگرگاهی باستانی در دهانه های گواتلو)

وینیالونده (لنگرگاهی باستانی در دهانه های گواتلو)

وینیالونده نام لنگرگاهی بود که آلداریون و ماجراجویان در دهانه های رود گواتلو بنیان نهادند. این لنگرگاه یکی از نخستین پایگاههایی بود که نومه نوریها در سرزمین میانه ساختند و در دوران سوم به نام بندر لوند دائر خوانده می شد.

درباره اله سار