خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - وینگیلوت (کشتی ائارندیل)

وینگیلوت (کشتی ائارندیل)

وینگیلوت به معنی “گل کف” کشتی ائارندیل دریانورد بود، که ائارندیل سوار بر آن از دریای بزرگ گذشت و به والینور رفت. این کشتی توسط والار تقدیس شد و پس از آن در آسمان حرکت میکرد.

درباره اله سار