آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - والینور (سرزمین قدرتها)

والینور (سرزمین قدرتها)

پس از ویرانی آلمارن، اولین مقر والار در آردا، آنها در جزیره آمان در منتهی الیه غرب قلمرو والینور را پایه گذاری کردند. در ابتدا به عنوان قسمتی از جهان، از سرزمین میانه و به وسیله کشتی میشد به آمان و والینور دسترسی پیدا کرد. پس از شورش شاه آر-فارازون زرین نومه نوری در ۳۳۱۹ د.د. والینور و سرزمین آمان از مدارات جهان برچیده شدند و تنها الفها میتوانستند از طریق راه مستقیمی که برای آنان باز نگاه داشته شده بود به آن راه یابند. این کلمه به معنی سرزمین والار است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...