خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - والیمار (نامی برای شهر والار)

والیمار (نامی برای شهر والار)

والیمار یکی از نامهای شهر والار در والینور است. نام مشهورتر آن والمار است.

درباره اله سار