ه

هیارمنداکیل دوم (فاتح هاراد)

وینیاریون یکی از وارثان خاندان سلطنتی گوندور بود. او پس از کشته شدن پدرش آلدامیر به سلطنت گوندور رسید و به انتقام مرگ پدر، در یازدهمین سال سلطنت هاراد را فتح کرد. پس از آن او نام هیارمنداکیل، فاتح جنوب را بر خود نهاد و با نام هیارمنداکیل دوم سلطنت کرد. پس از مرگ او پسرش میناردیل بر تخت سلطنت تکیه زد.

هیارمنداکیل اول (فاتح هاراد)

کیریاهر، فرزند شاه کیریاندیل که پس از کشته شدن پدرش به وسیله مردان هاراد به تخت سلطنت گوندور نشسته بود، به انتقام مرگ پدرش با سپاهی بزرگ به جنوب تاخت و پس از تصرف هاراد خود را هیارمنداکیل، فاتح جنوب نامید. او به مدت نزدیک به صد و سی و چهار سال در گوندور حکمرانی کرد و پس از او پسرش آتاناتار حکومت را در دست گرفت.

هورین تالیون (آخرین فرمانروای دور-لومین)

عهد: ۴۳۹ د.ا-۵۰۰ د.ا (۶۱ سال)
نژاد: انسانها
شاخه: اداین
فرهنگ: انسانهای دور-لومین
خاندان: خاندان هادور
معنی: شجاع خردمند
نام های دیگر: ارباب دور-لومین، تالیون
تلفظ: hoo’rin

هورین، نام پسر ارشد گالدور بود که پس از وی به فرمانروایی دور-لومین رسید. هورین در نیرنائت آرنوئدیاد به وسیله اورکهای مورگوت اسیر شد و مورگوت او و خاندانش را نفرین کرد. پس از مرگ پسرش تورین بود که مورگوت او را از بند رها ساخت.

هورین اهل امین آرنن (جد کارگزاران حکمران گوندور)

هورین اهل امین آرنن، نخستین کارگزار گوندور است که نامش در تواریخ ثبت شده است. با وجودیکه چندان اطلاعاتی از زمان زندگی او که در خدمت شاه میناردیل بود دردست نیست، ولی می دانیم که اعمال او تاثیری شگرف بر سرنوشت سرزمین میانه نهاد. او یکی از نجیب زادگان نژاد نومه نور بود و خاندان هورین را تاسیس نمود که جانشینان میناردیل طبق سنت تازه به وجود آمده کارگزاران خود را از این خاندان انتخاب می نمودند. در زمانی که گوندور آخرین شاه خود، ائارنور را از دست داد، خاندان کارگزاران به قدرتی دست یافته بود که بتواند در غیاب شاه امور گوندور را در دست بگیرد. اینکه هورین چه اقداماتی انجام داد که پس زمینه اعطاء چنین قدرتی به این خاندان شد در ارباب حلقه ها اشاره نشده است. پس از آنکه شاه میناردیل توسط دزدان دریایی اومبار کشته شد، و دوران حکومت دو ساله تلمنار هم با مرگ او فرزندانش بر اثر طاعون سیاه به سر آمد، هورین بود که در دوران تاریک تاریخ گوندور، اداره امور آنرا به دست گرفت و آنرا از خطر رهانید.