ه

هیولاها (خدمتکاران هولناک مورگوت)

موجودات هراس‌انگیزی که در شمار قوی‌ترین خدمتگزاران مورگوت بودند. ترسناک‌ترین این هیولاها، بالروگ‌ها بودند. مایاری که ملکور در آغاز دنیا فریفته و به خدمت خود درآورده بود ولی به نظر می‌رسید که خداوندگار تاریکی هیولاهای نازل‌تری نیز در خدمت خود داشته.

همسر دریانورد (عنوانی برای داستان آلداریون و ارندیس)

عنوانی برای داستان طولانی آلداریون و ارندیس، یکی از معدود داستانهایی که پس از سقوط نومه نور باقی ماند، داستان تار-آلداریون شاه دریانورد و ملکه اش ارندیس. تار-آلداریون ششمین شاه نومه نور و ماجراجو و کاوشگری بزرگ بود، اما داستان بیشتر از دید ارندیس نقل شده، همسری تنها که زمانی که شوهرش به سفرهای دریایی میرفت تنها در نومه نور باقی میماند، و داستانش به پایانی غم انگیز ختم میشود.

همه رنگ (لقب سارومان)

لقبی که سارومان زمانی که نیت پلید خود را در اورتانک برای گندالف فاش کرد به خود داد.

هزار غار (مقر تینگول که در دل سنگ تراشیده شده و منگروت نام داشت)

منگروت، ارگ زیرزمینی تینگول در ساحل جنوبی رود اسگالدوین در دوریات قرار داشت و آنرا هزار غار نیز می نامیدند.

هیارنوستار (دماغه ای در جنوب غربی نومه نور)

هیارنوستار نام ایالت جنوب غربی از پنج ایالت نومه نور بود. این ایالت به خاطر تاکستانها و زمینهای حاصلخیزش شهرت داشت، با وجودیکه در قسمتهای دور جنوب غرب کوهستانی می شد.