ه

هالت (بنیانگذار خاندان هالت)

دختر هالداد از هالادین؛ پس از کشته شدن پدر و برادر دو قلویش هالدار، هالت رهبری مردم هالادین را بر عهده گرفت و دسته بزرگی از آنها را به جنگل برتیل کوچاند. در زمان او بود که هالادین به مردم هالت مشهور شدند.

هالدیر از هالادین

عهد: احتمالا از ۴۳۵ د.ا – ۴۷۱ د.ا (تقریبا ۳۶ سال)
نژاد: انسانها
شاخه: اداین
فرهنگ: هالادین برتیل
تلفظ: ha’ldeer
معنی: قهرمان پنهان
خاندان: خاندان هالت

از رهبران هالادین در برتیل؛ هالدیر سرپرستی خواهرزاده هایش هورین و هور را در دوران کودکیشان بر عهده گرفت و سرانجام در نبرد اشکهای بیشمار کشته شد.

هالدیر از لورین

عهد: هالدیر تنها در ۱۵ ژانویه تا ۱۶ فوریه سال ۳۰۱۹ دوران سوم توسط یاران حلقه مشاهده شد، اما بی شک مدتی بسیار طولانی قبل و بعد از این زمان زیسته است
نژاد: الفها
شاخه: الفهای سیلوان
فرهنگ: گالادریم
تلفظ: ha’ldeer
معنی: قهرمان پنهان

یکی از مرزبانان گالادریم در لورین، که به همراه برادرانش رومیل و اوروفین از مرزهای شمالی طلا بیشه نگهبانی میکرد. وقتی یاران حلقه پس از فرار از موریا به این مرزها رسیدند، هالدیر راهنمایی آنها تا کاراس گالادون را بر عهده گرفت.

هالدار (جد فرمانروایان مردمان هالت)

پسر هالداد، که اگر در یورش اورکها کشته نشده بود، به جای پدرش رهبری هالادین را بر عهده میگرفت. هالت، خواهر هالدار، رهبری هالادین را بر عهده گرفت، اما بدون داشتن فرزندی درگذشت و در نتیجه فرزندان و اعقاب هالدار رهبران قومی شدند که اکنون مردمان هالت نامیده میشدند.

هالدان (نخستین پادشاه مردم هالت)

پسر هالدار، پسر هالداد، برادر زاده هالت، که عمه اش را در کوچاندن خاندانشان به جنگل برتیل همراهی نمود و پس از آنکه هالت بدون بر جا گذاشتن وارثی از خود درگذشت، هالدان به عنوان اولین پادشاه انسانهای برتیل انتخاب شد.