خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هالیفیرین (کوهستان جنگل فیرین)

هالیفیرین (کوهستان جنگل فیرین)

رشته کوهی که در زمان جنگ حلقه، مرز بین گوندور و روهان را مشخص مینمود. این کوهستان محل مقبره باستانی الندیل بود.

درباره اله سار