خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هالیمات (نهمین ماه تقویم شایر)

هالیمات (نهمین ماه تقویم شایر)

نهمین ماه تقویم شایر که پس از ودمات بود و تقریبا مطابق با ماه سپتامبر بوده است. این ماه در واقع از ۲۳ آگوست تا ۲۱ سپتامبر کنونی بوده است.

درباره اله سار