خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هالاتان (از بزرگان نومه نور)

هالاتان (از بزرگان نومه نور)

یکی از نومه نوریها، فرمانروای سرزمینهایی در داخل نومه نور که به هیاراستورنی مشهورند. از اخلاف شاه واردامیر نولیمون که پسرش هالاکار، با تار-آنکالیمه، اولین ملکه فرمانروای نومه نور ازدواج کرد.

درباره اله سار