خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - همراهان حلقه (اعضای گروه یاران)

همراهان حلقه (اعضای گروه یاران)

نه مسافری که از ریوندل قدم در راه پویش نابودی حلقه یگانه در کوه هلاکت گذاشتند. فردو بگینز حامل حلقه بود و هشت همراه او شامل سه هابیت، دو انسان، یک دورف، یک الف و یک جادوگر بود. اسامی آن ها به ترتیب عبارتند از: سموایز گمجی، مریادوک برندی باک و پره گرین توک؛ آراگورن و برومیر؛ گیملی؛ لگولاس و گندالف.

عبارت “همراهان حلقه” به طور خاص در میناس تریت در روزهای پس از جنگ حلقه استفاده می شد. زمانی که همراهان باقی مانده در کنار هم در خانه ای که برای آن ها آماده شده بود زندگی می کردند. در این زمان هشت نفر از همراهان باقی مانده بودند چرا که برومیر توسط تیرهای اورکی در پارت گالن از پای در آمده بود.

درباره اله سار