خ

خودسر (لقب ماه)

لقب نولدرین برای ماه، برگفته از رانا (Rána)ی الفی که به مسیر غیرقابل پیش‌بینی ماه در آسمان اشاره دارد.

خردمندان (متفکران شورای ساحران و الف‌ها)

عنوانی که به الف‌های فکور سرزمین میانه و ساحران بزرگ داده بودند. کسانی که در دوره‌ی سوم، شورای سفید را بنیان نهادند.

نکته:

۱-برخی در میان خردمندان (ساحران) پیش از آغاز دنیا نیز وجود داشتند و در شکل‌گیری آن نقش ایفا کردند. تاریخ، خط زمانی متجاوز از ۵۵۸ سال را بین شکل‌گیری شورای خردمندان در سال ۲۴۶۳ دوره‌ی سوم و سفر کشتی سفید از لنگرگاه‌های خاکستری نشان می‌دهد. وقتی که کشتی، در پایان دوره‌ی سوم به سمت غرب رفت، بیشتر خردمندانی را که در سرزمین میانه مانده بودند با خود برد.

خور درن‌گیست (محل فرود فیانور در سرزمین میانه)

شاخه‌ی باریکی از دریای بزرگ جایی که میان کوه‌های ارد لومین می‌شکند و به کیریت نینیاخ می‌رسد و تا سرزمین نوراست ادامه می‌یابد.

خانواده فیربرین (نگهبانان ارثی سرحدات غربی)

نسل خانواده ی سم وایز گمجی، از دختر بزرگش الانور و همسرش فسترد از گرین هولم. فسترد اولین والی سرحدات غربی بود . این لقب به پسرش الف استان و فرزندان او رسید . محل زندگی آن‌ها در “زیر تپه” روی تپه‌های برج بود. آن‌ها به خانواده‌ی فیربیرن برج‌ها شهرت یافتند.

خداوندگار تاریکی (عنوان مورگوت و خدمتکارش سائورون)

عنوانی که به بزرگ‌ترین آینور که رهبری نیروهای تاریکی را در سرزمین میانه داشتند داده بودند: مورگوت و سائورون.

اولین خداونگار تاریکی: مورگوت

مورگوت از ابتدای آردا در آن هبوط کرد و سال‌های بیرون از شمارش، پیش از بیداری الف‌ها و آدمیان، از دژ خود در اوتوم‌نو در شمال دنیا با والار جنگید. والار او را شکست دادند و برای سه دوره حبس کردند ولی هنگام آزادی، مورگوت به جانب آنگ‌باند، شمال بله‌ریاند رفت. در دوره‌ی نخست، نولدور جنگ‌ نومیدانه‌ای را علیه او آغاز کردند تا سیلماریل‌ها را بازگردانند ولی دست آخر والار به کمک ایشان آمدند و  مورگوت را سرنگون ساخته و برای همیشه او را از دنیا نفی بلد نمودند.

دومین خداوندگار تاریکی: سائورون

سائورون قدیمی‌ترین نایب مورگوت بود و پس از شکست اولین خداوندگار تاریکی، در دوره‌ی دوم، او بالاپوش مورگوت را برگرفت و خود تبدیل به خداوندگار تاریکی شد. سرزمین موردور را اشغال کرد تا در آن زندگی کند و نومه‌نوریان را به فساد کشاند. اگرچه در پایان دوره‌ی دوم شکست خورد و برج تاریکش در باراد-دور سقوط کرد در دوره‌ی سوم دوباره قیام کرد و دست آخر با نابودی حلقه‌ی یگانه در سال ۳۰۱۹ دوره‌ی سوم به طور کامل شکست خورد.