خ

مقتدر (لقب مارمادوک برندی باک)

لقبی برای مارمادوک برندی باک ارباب باکلند که حدود ۱۰۰ سال قبل از جنگ حلقه می‌زیست. اطلاعات کمی از زندگی او داریم اما لقب “مقتدر” نشان میدهد که اربابی با اقتدار و محترم بوده است. او با آدالدریدا بولجر ازدواج کرد و نوادگان بسیاری داشت که از جمله آنان میتوان به نوه ی نوه اش، مریادوک برندی-باک اشاره کرد که یکی از یاران حلقه بود.

خاندان مارخ باک (نام دیگری برای خاندان برندی باک)

هابیتهای شایر قطعا به انگلیسی امروزی صحبت نمیکردند، بنابراین نامهای اصلی آنها برای ما قابل فهم نبود. بنابراین تالکین بیشتر نام اشخاص و مکانهای آنها را به معادل آنها در انگلیسی تبدیل کرده است.

برای مثال، وقتی خاندان قدیمی و معروف زاراگامبا(اولدباک) سرزمین جدیدی را در مرز شایر بنا نهادند نام خاندان خود را به برانداگامبا تغییر دادند، که ما آنها را با نام برندی باک میشناسیم. براندا به معنای “مرز سرزمین” است که اشاره به منطقه تازه ساخته شده باکلند دارد. در ترجمه آن تالکین از کلمه “مارخ” که در انگلیسی قدیم به معنای مرز است استفاده کرد، اما بعد از برندی باک که ظاهر شاعرانه تری نسبت به مارخ باک دارد استفاده کرد.

خلیج یخ زده فروخل (خلیج بزرگی در شمال سرزمین میانه)

در شمال دور سرزمین میانه و بین کوهستان مه آلود و کوهستان آبی خلیج بزرگ یخ زده ای وجود دارد که به آن خلیج یخ زده فروخل گفته میشود(نام فروخل به معنای “یخ شمالی” است)، که تا سردترین نقاط شمال آردا امتداد دارد. در شمال و غرب بوسیله دماغه فروخل از دریا جدا شده است.

علی رغم آب و هوای یخ زده قبایلی از انسانها در سواحل خلیج یخ زده زندگی می کنند. در دوران اول این مردم با نام فورودویت شناخته می شدند اما در دوران سوم بازماندگان آنها- مردم لوسوت- در مناطق خالی از سکنه شمالی ساکن شدند. زیستگاه اصلی آنها در امتداد دماغه بود، اما اغلب در تمام نقاط خلیج در حرکت بودند و حتی تا مرزهای جنوبی خلیج نیز پیش میرفتند.

خاندان زاراگامبا (شکل اصلی نام "اولدباک")

در بسیاری از موارد نام هابیتهایی که در ارباب حلقه ها آمده شکل انگلیسی شده نام اصلی آنها در زبان وسترون است. زاراگامبا شکل اصلی نام خاندان قدیمی اولدباک است. بزرگ این خاندان عنوان تاین شایر را به ارث میبرد، تا زمانی که یکی از آنها، گورهنداد، به شرق رفت و باکلند را در مرز شایر بنا نهاد نام آنها به همین شکل بود. بعد از آن آنها نام خود را به برانداگامبا تغییر دادند که به معنای “مرز آهو” است. تالکین تصور کرد که “مارخ باک” ترجمه خوبی برای نام جدید آنها باشد، اما به جای آن از ارتباط رودخانه برندی واین استفاده کرد و برانداگامبا را به صورت “برندی باک” انگلیسی کرد.

خانواده‌ی پادی‌فوت (نام خانوادگی هابیتی از ماریش)

خانواده‌ی گمنامی از هابیت‌های شایر، که به طور خاص با منطقه‌ی باتلاقی شرقی که به آن ماریش می‌گفتند، و بالأخص با دهکده‌ی استاک ارتباط داشت. نام ایشان از «باران پا» آمده که بازتابی است از آب و هوای مرطوب آن منطقه از شایر. به همین دلیل، معروف است که خانواده‌ی پادی‌فوت ترجیح می‌دهند در خانه زندگی کنند تا در سوراخ‌های هابیتی که در مناطق خشک‌تر شایر یافت می‌شود.