خ

خانه های بگ شات (مجموعۀ حفره های پایین‌تر از بگ اند)

مجموعه ای از حفره های هابیتی که در تپه های هابیتون پایین‌تر از بگ اند حفر شده بودند. آنها در جنگ حلقه تخریب شدند و با حفره‌های جدیدی که به سادگی خانۀ جدید نامیده می‌شدند، جایگزین شدند.

خانواده بگینز (یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین خانواده های سرزمین هابیتون)

یکی از خانواده های قدیمی منطقه شایر که غالبا در ناحیه هابیتون واقع در سرزمین فاردینگ غربی یافت می‌شدند. آنها همیشه یکی از خانوادهای مهم شایر محسوب می شدند. دو هابیت مهم دوران سوم به نامهای بیلبو (یابنده حلقه) و فرودو (حامل حلقه) از اعضای این خاندان اند.

خم شمالی (اولین خمیدگی در مسیر آندوین)

هنگامی ‌که آندوین از انتهای جنوبی دشت کله‌برانت عبور می‌کرد و به سمت بخش‌های شمالی روهان جریان می‌یافت، ناگهان در مسیر خود، به سمت غرب پیچ می‌خورد و به سمت رودخانه‌ی لیم‌لایت جاری می‌شد. این یکی از دو خمیدگی شبیه به هم است که با نام «خم» شناخته می‌شود و طبیعتاً این مورد با نام خم شمالی شناخته می‌شود.

خاندان توک‌های شمال (نوادگان باندوبراس بال‌روئرر)

شاخه‌ای از خاندان توک، که نشان دودمان خود را به سلسله‌ی تاینهای شایر می‌رساند. به شکل مستقیم، از نوادگان باندوبراس توک مشهور بودند، پیروز نبرد دشت‌های سبز، که دومین فرزند تاین ایزومبراس سوم بود. نشانه‌ها و مدارک تاریخی این خانواده جزییات بسیاری دارد، اما باندوبراس و یا وارثان او در فاردینگ شمالی سکونت یافتند و خود توک‌های شمال به شکلی خاص، با شهر لانگ کلیو در ارتباط ماندند.