خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - خلیج لون (خور شمالی عظیم در دریای بزرگ)

خلیج لون (خور شمالی عظیم در دریای بزرگ)

خلیجِ دریای بزرگ، جایی که رود لون به آن می‌ریخت. این خلیج سرزمین فورلیندون و هارلیندون را از یکدیگر جدا می‌کرد. میت‌لوند، بندرگاه‌های خاکستری در پایانۀ شرقی این خلیج واقع بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

میت‌ریم (منطقه‌ای در جنوبی‌ترین نقطۀ هیت‌لوم)

منطقه‌ای در هیت‌لوم که دور تا دور آن توسط کوهستان ارد وترین و کوهستان میت‌ریم ...