ا

الفهای برین (الفهای والینور)

نژاد: الفها شاخه: وانیار، نولدور و دسته ای از تلری نامهای دیگر: کالاکوئندیل الفهای برین، سه خاندان از الفها بودند که به والینور رفتند. این سه خاندان عبارت بودند از وانیار، نولدور، و آن دسته از تلری که در بلریاند ماندگار نشدند و فالماری نام گرفتند. از میان این سه دسته وانیار و فالماری در والینور باقی ماندند اما دسته ...

ادامه مطلب »

الروند و الروس نیم الف (فرزندان ائارندیل)

لقبی برای الروند و الروس که ترجمه ای است از واژه الفی پره دهیل. پدر آنها ائارندیل و مادرشان الوینگ، از آمیزش نژاد انسانها و الفها به وجود آمده بودند.

ادامه مطلب »