آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - اگلادور (یک نام قدیمی برای پادشاهی دوریات)

اگلادور (یک نام قدیمی برای پادشاهی دوریات)

شاید سرزمین رها شده معنا بدهد. اگلادور قبل از اینکه به وسیلۀ حلقه ملیان محافظت شود نامی برای سرزمین دوریات بود.

یادداشت‌ها:

برگردان زمان‌‌‌های قبل از برآمدن خورشید برای محاسبۀ دقیق دشوار است. در سال‌‌‌های خاکستری در جلد ۱۱ تاریخ سرزمین میانه، تاریخ تاسیس اگلادور، سال ۱۱۵۲ والیان ذکر شده است و حلقۀ ملیان (نشانۀ تغییر به حکومت دوریات) در سال ۱۴۹۷ والیان ایجاد شده است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...