آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Eglador

آرشیو برچسب: Eglador

اگلادور (یک نام قدیمی برای پادشاهی دوریات)

شاید سرزمین رها شده معنا بدهد. اگلادور قبل از اینکه به وسیلۀ حلقه ملیان محافظت شود نامی برای سرزمین دوریات بود. یادداشت‌ها: برگردان زمان‌‌‌های قبل از برآمدن خورشید برای محاسبۀ دقیق دشوار است. در سال‌‌‌های خاکستری در جلد ۱۱ تاریخ سرزمین میانه، تاریخ تاسیس اگلادور، سال ۱۱۵۲ والیان ذکر شده است و حلقۀ ملیان (نشانۀ تغییر به حکومت دوریات) در ...

ادامه مطلب »