خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - دورف ها (برگه 6)

دورف ها

نار (پیغام رسان ناراضی آزوگ)

دورفی پیر، که چون ترور در بیابان‌های سرزمین میانه آوره شد تنها همراه او بود. سفر ترور و نار سرانجام ایشان را به تالارهای قدیمی دورف‌ها در موریا کشاند. جایی که پر از اورک‌ها و ترول‌ها بود. ترور با پافشاری، وارد قلمروی باستانی دورف‌ها در خزد-دوم شد.

دیگر هیچ دورفی، ترور را زنده ندید. اورک‌ها، او را سر بریدند و رهبر آن‌ها، آزوگ نام خود را روی پیشانی او داغ زد. اورک‌ها اجازه دادند نار با پیغامی از جانب آزوگ که بر موریا حکومت می‌کرد نزد پسر ترور، تراین بازگردد، که مسلماً اشتباه بزرگی بود. پیغام نار چنان عصبانیتی میان دورف‌ها انگیخت که جرقه‌ی جنگ بین دورف‌ها و اورک‌ها زده شد. در اوج نبرد نان-دوهیریون، خود آزوگ نیز در میان کشته‌شدگان بی‌شمار دو طرف قرار داشت.

نالی (یکی از همراهان بالین)

یکی از دورف‌هایی که همراه بالین جهت بازیابی و تصرف مجدد موریا برای مردم دورین در اواخر دوران سوم عازم آنجا گشت. در ابتدا به نظر می‌رسید که مأموریت با موفقیت انجام گشته است و بالین مدعی لقب پادشاهی موریا شد. اما بعد از یک دوره‌ی چند ساله، کاملاً مشخص شد که دورف‌ها چندان که امید داشتند در پایتخت باستانی خود در امان نیستند و در نهایت اورک‌ها بار دیگر آن را متصرف شدند. پل خزد-دوم تصرف شد و دورف‌ها در تالار دوم آواره شدند. (جایی که یاران حلقه تنها بیست و پنج سال بعد، در آن با بالروگ روبه رو شدند.) نبردی سهمگین در این تالار به وقوع پیوست و دورف‌های زیادی کشته شدند از جمله نالی و همراهان او فرر و لونی.

نایین دوم (جانشین اویین)

پادشاه خاندان دورین، که جانشین اوین بود. هنگامی که دورف‌های دورین در کوهستان خاکستری زندگی می‌کردند راهبر ایشان بود. اواخر سلطنت او اژدهایان به جنوب فرودویت آمد و به دورف‌ها هجوم آوردند.

ناین دوم وقتی ۲۴۷ ساله بود مرد و ۹۷ سال به عنوان پادشاه حکومت کرد. جانشین او پسر ارشدش داین شد، کسی که شاه داین اول به شمار می‌رفت.

نایین اول (آخرین پادشاه حاکم بر خزد-دوم)

فرزند دورین ششم، پادشاه خزد–دوم، کسی که بعد از مرگ پدرش به وسیله‌ی بالروگی که به بلای جای دورین معروف است به سلطنت رسید. سلطنت نایین اول[۱]فقط یک سال طول کشید و قبل از مرگ او، پسرش تراین اول، باقی مانده‌ی مردم دورین را به سمت دوردست‌های شمال رهبری کرد.[۱] نایین، پیروی از سنت اسکاندیناوی قدیمی برای اسامی دورف‌ها، مانند تراین است اما کاملاً واضح نیست که اسکاندیناوی قدیمی واقعاً منبع این نام باشد. شاید این که در فرانسه به «دورف» ناین می‌گویند بی‌ارتباط نباشد. واقعیتی که قطعاً تالکین با آن آشنایی داشته است. در این مورد کاملاً واضح نیست که آیا این ارتباط به صورت عمدی شکل گرفته یا به شکلی کاملاً تصادفی بوده است.

نایین (پسر گرور، از خاندان مردم دورین)

نوه‌ی پسری شاه داین اول، از خاندان دورین.

پدر نایین، داین بود که کوچک‌ترین فرزند گرور محسوب می‌شد، ناین در نبرد آزانول-بیزار کشته شد اما بعد از مرگ او، از آنجا که دو برادر ارشد او نیز کشته شده بودند پسر نایین، داین پا آهنین پادشاه گشت.