خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نویگیت نیبین (نامی برای دورف‌های خُرد)

نویگیت نیبین (نامی برای دورف‌های خُرد)

مردمان دورفی که خصوصاً به خاطر قامت کوتاهشان شناخته می‌شدند. آنان از شرق آواره شدند و در خلنگ‌زارهای میان رودخانه‌ی ناروگ و سیریون و نیز غارهایی که بعدها قلمروی نارگوتروند شد ساکن گشتند. نویگیت نیبین، نامی سینداری و معادل کلمات نیبین- نوگریم و نیبین – نوئگ است اما بیشتر به صورت دورف‌های خُرد ترجمه می‌شود.

نویگیت نیبین (که بر حسب تصادف، تقریباً به صورت «noygooth neebeen» تلفظ می‌شود) از دوران اول جان به در نبردند و آخرین آنان میم بود که به وسیله‌ی هورین تالیون کشته شد.

درباره 3DMahdi