خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نه تن پیاده (همراهان حلقه)

نه تن پیاده (همراهان حلقه)

نامی که الروند به همراهان حلقه داده بود، کسانی که در تقابل با نُه سوار سیاه برای نابودی حلقه یگانه در اورودروین عازم شدند.

درباره 3DMahdi