خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - دورف ها (برگه 8)

دورف ها

دورف‌های کوهستان آبی (آهنگران ارد لویین)

هنگامی که مورگوت در ماندوس اسیر بود و سرزمین میانه هنوز زیر نور ستارگان قرار داشت اولین دورف‌ها از کوهستان آبی که بله‌ریاند را در احاطه داشت به غرب آمدند. خاستگاه این دورف‌ها مشخص نیست ولی ظاهراً از دو پدر نژاد خویش، که آئوله، خالق ایشان، زیر کوهستان نهاده بود نشأت گرفته‌اند. این دو نیا، دو قوم را به وجود آوردند که هر یک در سمت شرقی کوهستان آبی شهر بزرگی بنا نهاد. در زبان دورفی، این شهرها را گابیل‌گاتول و تومو‌ن‌زاهار می‌خواندند ولی تاریخ آن‌ها را با اسامی الفی‌اشان به یاد دارد: بله‌گوست و نوگ‌رود.

دورف‌های کوهستان آبی، از شهرهای کوهستانی خود به بله‌ریاند آمدند تا با الف‌ها سودا کنند. دورف ها، در ساخت تالارهای تینگول، زیر منه‌گروت نقش عمده‌ای داشتند و بعدها در کاوش نارگوتروند کنار ناروگ الف‌ها را یاری کردند. طی همین زمان، در نوگ‌رود، ارباب فن، تله‌خار سلاح و زره‌هایی ساخت که در تاریخ سرزمین میانه شهرت یافتند و نارسیل، شمشیری که شکست و مدت‌ها بعد برای آراگورن از نو ساخته شده از همین دست بود.

پس از بازگشت مورگوت به سرزمین میانه، دورف‌ها، در جنگ‌های بله‌ریاند همراهی کم‌رنگی با الف‌ها داشتند. دورف‌ها در نیرنائت آرنوئدیاد جنگیدند. همان نبردی که در آن، آزاگالِ بله‌گوست، گلائرونگ را از میدان به در کرد ولی خود نیز کشته شد.

پس از نیرنائت، میانه‌ی دورف‌ها و الف‌ها به سردی گرایید: دورف‌های نوگ‌رود، تینگول را کشتند و نائوگلامیر را به سرقت بردند و از این زمان به بعد، خصومت و بی‌اعتمادی میان این دو نژاد گسترش یافت.

در پایان دوره‌ی نخست، جنگ خشم موجب ویرانی بخش اعظم بله‌ریاند و سرزمین‌های مجاور آن گشت. دورف‌های کوهستان آبی از آن خلاصی نیافتند: نوگرود و بله‌گوست در دریای مهاجم از میان رفتند و مردمشان به سمت شرق گریختند. بسیاری به خزد-دوم رفتند و آن‌جا ریش‌درازان به ایشان ملحق شدند ولی زمانه‌ی دورف‌های نخستینِ کوهستان آبی به انتها رسیده بود.

چون هزاره به سر آمد، دورف‌های خزد دوم که پناهندگان نوگرود و بله‌گوست را خوشامد گفته بودند خود از خانه آواره شدند و در سرزمین میانه پراکنده گشتند. بیش از شش هزار سال از ویرانی شهرهای بزرگ و باستانی دورف‌ها گذشته و دورف‌های سرگردانِ مردم دورین، تحت لوای شاه تراین دوم به ارد لویین بازگشتند. تحت شاهان تنها یک نسل بر جا ماند- پسر تراین تورین برای بازیابی تنها کوه در شرق دور سفر آغاز کرد و اندک زمانی، چکش دورف‌ها به سان روزهای باستانی، دوباره در کوهستان آبی طنین افکند.

دورف‌های موریا (ریش‌درازان خزد-دوم قدیمی)

دورف‌های مردم دورین که با دورین بی‌مرگ، موریا را بنا نهادند و سال‌ها، تا زمان بیداری بلای جان دورین در آن‌جا زندگی می‌کردند.

نکته:

۱-نام موریا (پرتگاه سیاه) معمولاً در وصف خزد-دوم تنها پس از آن که دورف‌ها، تالارها را ترک گفتند به کار می‌رود. بنا بر این تعریف، عبارت «دورف‌های موریا» تناقض خواهد داشت پس «موریا» این‌جا باید به عنوان مترادفی از «خزد دوم» به کار رود.

دورف‌های خزد-دوم (ریش‌درازان در خانه‌ی باستانی ایشان)

دورف‌های مردم دورین (که بعدها اقوام ایشان هم به آن‌ها ملحق شدند) و سال‌ها در تالارهای خزد-دوم، پی میتریل، کار کردند و معدن‌ها را کاویدند و در دوره‌ی دوم، با الف‌های اره‌گیون دوستی داشتند.

دورف‌های اره‌بور (مردم پادشاهی زیر کوه)

دورف‌هایی که در تالارهای اره‌بور، زیر تنها کوه زندگی می‌کردند. اسماگ پادشاهی آن‌ها را غارت کرده و ثروت عظیمشان را از ایشان سلب کرده بود. ولی سال‌ها بعد، با هدایت تورین سپربلوط به شکل شایسته‌ای میراث خود را بازپس گرفتند.

دورف‌های بله‌گوست (خزدِ گابیل‌گاتول)

نژاد دورف‌هایی که تالارهایشان در بله‌گوست، در منتهی الیه شمالی دو شهر بزرگ دورفی کوهستان آبی در دوره‌ی نخست که معمولاً نسبت به همسایگان خود در نوگرود رابطه‌ی بهتری با الف‌ها داشتند و مسئول ساخت منه‌گروت نیز بودند و در نیرنائت ارنوئدیاد همراه الف‌ها و آدمیان جنگیدند.