خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - یاران حلقه (نُه پیاده)

یاران حلقه (نُه پیاده)

نه نفری که از ریوندل برای جستجوی کوه هلاکت راهی شدند. رهبر آنها گندالف بود و آنها به دنبال راهی برای نابودی حلقه ی یگانه بودند.

درباره اله سار