ی

یاواس (فصلی در تقویم سینداری)

نام سینداری برای فصلی که برابر با اواخر تابستان و اوایل پاییز است؛ ۵۴ روز بین ۲ آگوست و ۲۴ سپتامبر. در کوئنیا یاویه نامیده میشود.

یارواین بن-آدار (کهنسالترین و بی پدر)

نام الفی برای تام بامبادیل. به نظر میرسد که اصلیت تام برای الفها نیز به مانند دیگر مردم سرزمین میانه نامشخص است. الروند رویارویی اش را با او در زمانهای دور به یاد می آورد، اما حتی برای الفی که در دوران اول به دنیا آمده، تام به طور حیرت آوری پیر است.

نام یارواین بن-آدار تقریبا به معنای “کهنسالترین و بی پدر” است، زیرا معنای تحت اللفظی ایارواین “پیر-جوان” است، تام به نسبت سالهای سپری کرده جوان به نظر میرسید. بن-آدار نیز به معنای “بدون پدر” است.

یانت یائور (پل سنگی قدیمی بر روی اسگالدوئین)

پل سنگی ای که در روزگار کهن مردم دوریات در مرز شمالی قلمرو خود برای رفتن به دور-دینن بر روی رود اسگالدوئین بنا کردند. در زمان ساخت، خیلی پیشتر از آمدن مورگوت به سرزمین میانه، به نام اسگالیانت “پل اسگالدوئین” شناخته میشد. بعدها، در دوران اول، دره ای که در آن قرار داشت و تپه های شمالی آن به مکان هولناکی بدل شد و از پل کمتر استفاده گردید. پل همچنان پابرجا بود و در آن زمان به نام یانت یائور معروف شد که به معنای “پل قدیمی” است.

یونر (همسر منتخب آنکالیمه)

آنکالیمه، حاصل ازدواجی ناکام بود و در تنهایی بزرگ شد. به همین دلیل میلی به ازدواج نداشت گرچه وظیفه‌ی او به عنوان وارث چوگان نومه‌نور چنین ایجاب می‌کرد. گفت که ترجیح می‌دهد شویش یونر، که واژه‌ی الفی برای «هیچ‌کس» است باشد. در نهایت نرم شده، با هالاکار از هیاراستورنی ازدواج کرد و حاصلش پسری بود که پس از مادرش، با عنوان تار-آناریون بر نومه‌نور حکم راند.

یوف‌ثاک (یکی از قربانیان شلوب)

اُرکی در خدمت برج کریث آنگول، تحت فرمان شاگرات. چندین روز ناپدید شد ولی در نهایت رفقای اُرکش او را پیدا کردند که توسط شالوب مسموم شده و در تارهای او زخمی بود. وقتی او را پیدا کردند از تأثیر سم شفا پیدا کرده و کاملاً به هوش بود. از آن جایی که اُرک های برج اطمینان نداشتند شلوب قصد دارد پی غنیمتش برگردد یا نه یوف ثاک را با سرنوشتش تنها گذاشتند.