ی

ینی (سال طولانی الف‌ها)

واحدهای اصلی زمان که توسط الف‌ها استفاده می‌شد؛ هر ین برابر بود با ۱۴۴ سال خورشیدی.

یاویه‌ره (جشن برداشت محصول در گوندور)

روز جشن برداشت در تقویم کارگزاران گوندور، که بین ماه های یاوانیه و نارکوئلیه قرار دارد. در تقویم امروزی، یاویه‌ره معادل روز ۲۱ سپتامبر است.

یاویه (پایان تابستان)

نامی کوئنیایی برای فصلی که معادل اواخر تابستان و اوایل پاییز است. ۵۴ روز بود و در تقویم امروزی بین ۱۲ آگوست و ۴ اکتبر بود. معادل سینداری آن لاواس می‌باشد.

یاوین (دختر نولوندیل)

بزرگ‌ترین فرزند و تنها دختر نولوندیل، که وی نیز به نوبه خود پسر واردامیر نولیمون بود. بنابراین یاوین عضو خاندان سلطنتی نومه‌نور، نواده الروس تار-مینیاتور و برادرزاده پادشاه تار-آماندیل بود. او در قرن چهارم دوران دوم بدنیا آمد و دو برادر کوچکتر به نام‌های اورومندیل و آکسانتور بود. در منابع قدیمی‌تر، نام وی یاویه تلفظ می‌شده است.

یاوانیه (نهمین ماه از سال گوندوریان)

بر اساس تقویم کارگزاران گوندور، یاوانیه نهمین ماه از سال می‌باشد. پیش از آن ماه اوریمه و پس از جشن پاییزی یاویه‌ره می‌باشد. در تقویم جدید، یاوانیه از ۲۲ آگوست تا ۲۰ سپتامبر می‌باشد.