ی

یک دست (از القاب برن)

یک دست، که ترجمه نام الفی ارخامیون است، از القاب برن پسر باراهیر می باشد. منشا این لقب رویارویی برن با گرگ مخوف کارخاروت در برابر دروازه های آنگباند است. پس از آنکه برن و لوتین یکی از سیلماریلها را از تاج آهنی مورگوت جدا کرده و در حال فرار بودند، کارخاروت راه را بر آنان بست. برن به امید آنکه هیولا را بترساند، جواهر را در مقابل او گرفت، اما گرگ در عوض دست راست برن را در حالیکه هنوز سیلماریل را در مشت می فشرد بلعید. از آنجا که جواهر توسط واردا متبرک شده بود، امحاء و احشاء گرگ را که از خدمتگزاران مورگوت بود سوزاند و گرگ از دردی دیوانه کننده به سوی جنوب گریخت. در حالیکه برن به خاطر زخمش با مرگ دست و پنجه نرم میکرد، توروندور و سایر عقابها برن و لوتین را از مهلکه نجات داده و به مکان امنی رساندند. سیلماریل در شکار گرگ دوباره به دست آمد، اما از آن پس برن را برن یک دست می نامیدند.

یگانه (ارو، ایلوواتار)

یگانه از القاب ارو ایلوواتار و ترجمه تا حدی ادبی نام “ارو” است. ارو همان کسی است که به وسیله نوای آینور جهان آردا را خلق نمود.

یابنده لنگرگاه (نام کشتی آلداریون)

کشتی بزرگی که توسط کشتی سازان رومنا برای آلداریون، وارث آینده تار- منلدور، پادشاه نومه نور که ترجمه ای است از نام الفی آن یعنی هیریلونده.