خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - یگانه (ارو، ایلوواتار)

یگانه (ارو، ایلوواتار)

یگانه از القاب ارو ایلوواتار و ترجمه تا حدی ادبی نام “ارو” است. ارو همان کسی است که به وسیله نوای آینور جهان آردا را خلق نمود.

درباره اله سار