خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - یابنده لنگرگاه (نام کشتی آلداریون)

یابنده لنگرگاه (نام کشتی آلداریون)

کشتی بزرگی که توسط کشتی سازان رومنا برای آلداریون، وارث آینده تار- منلدور، پادشاه نومه نور که ترجمه ای است از نام الفی آن یعنی هیریلونده.

درباره اله سار