آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - یوف‌ثاک (یکی از قربانیان شلوب)

یوف‌ثاک (یکی از قربانیان شلوب)

اُرکی در خدمت برج کریث آنگول، تحت فرمان شاگرات. چندین روز ناپدید شد ولی در نهایت رفقای اُرکش او را پیدا کردند که توسط شالوب مسموم شده و در تارهای او زخمی بود. وقتی او را پیدا کردند از تأثیر سم شفا پیدا کرده و کاملاً به هوش بود. از آن جایی که اُرک های برج اطمینان نداشتند شلوب قصد دارد پی غنیمتش برگردد یا نه یوف ثاک را با سرنوشتش تنها گذاشتند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...