خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Y - یستاره (اولین روز از سال)

یستاره (اولین روز از سال)

یستاره نامی بود که در تقویم الف‌ها یا سایر تقویم‌های مشتق شده از آن به «روز اول» سال اطلاق می‌شد. تاریخ دقیق یستاره از تقویمی به تقویم دیگر فرق داشت. در تقویم ریوندل این روز مقارن است با ۲۸ مارس. در حالیکه در تقویم‌های نومه‌نوریان و نوادگانشان، این روز مقارن است با ۲۲ دسامبر.

درباره 3DMahdi