آخرین مقالات فرهنگنامه

Y

ییل (سرزمینی در شمال جاده استاک)

زمینهای پایین دست فاردینگ شرقی شایر که در شمال جاده استاک که به سمت تاک برو در غرب می‌رفت قرار داشت. به نظر می‌رسد این منطقه جمعیت کمی داشته، در واقع نقشه شایر در ارباب حلقه ها تنها یک خانه را در آنجا نشان می‌دهد. معنای نام ییل مشخص نیست. البته این نام در انگلیسی پرکاربرد است اما ریشه ولزی ...

ادامه مطلب »

یول تاید (روزهای تعطیل یول هابیت‌ها)

برای هابیت‌های شایری، پایان یک سال و شروع سال بعدی به عنوان روزهای خاصی قلمداد می‌شدند که آنرا روزهای یول نامیده بودند. قبل و بعد این دو روز جشنواره ای نیمه زمستانی برگزار می‌شد که شش روز به طول می‌انجامید. در تقویم شایر، این شش روز از ۲۹ پیش از یول شروع و تا ۲ پس از یول ادامه داشت. ...

ادامه مطلب »

یول مت (آخرین ماه مردم بری)

در تقویم شایر، آخرین ماه سال را پیش از یول می‌نامند، که ماه پیش از جشنواره یول می‌باشد. در تقویم بری، این ماه نام دیگری دارد و به آن «یول مت» می‌گویند که معنای ساده ای دارد : «ماه یول». این کاربرد تنها محدود به بری نمی‌شود، بلکه برخی از فرهنگ‌های بخش شرقی شایر نیز از آن استفاده می‌کردند. تقویم‌های ...

ادامه مطلب »

روزهای یول (جشنواره‌ی نیمه زمستانی هابیت‌ها)

دو روز در تقویم شایر که پایان سال و آغاز سال بعدی را نشان می‌دهند. این دو روز خارج از ماه‌های رسمی تقویم می‌باشند به این صورت که بعد از ماه پیش از یول و قبل از ماه پس از یول قرار گرفته‌اند. این دو روز، روزهای میانی جشنواره شش روزه یول‌تاید را تشکیل می‌دهند که نه تنها شایر بلکه ...

ادامه مطلب »

یول (جشنی برای عوض شدن سال)

در تقویم هابیت‌ها دو روز وجود دارد که یکی پایان سال و دیگری آغاز سال بعدی را نشان می‌دهد. در تقویم امروزی، این دو روز در روزهای ۲۱ و ۲۲ دسامبر واقع شده‌اند. حول و حوش آن جشنواره شش روزه یول تاید برگزار می‌شود که مقارن است با ۲۹ پیش از یول تا ۲ پس از یول. به خاطر خاص ...

ادامه مطلب »