آخرین مقالات فرهنگنامه

Y

سال‌های درختان (چند قرن پیش از خورشید و ماه)

سالهای طولانی که بین بنیانگذاری والینور و تاریکی آن می‌باشد. در این دوران، والینور با نور دو درخت روشن می‌گشت، اما سرزمین میانه غرق در تاریکی بود. سال‌ها پیش از آنکه الف‌ها بیدار شوند، یاوانا دو درخت والینور را خلق کرده و قلمرو والار را با نور آن دو روشن ساخت. از اینرو دوران صلح و آرامش در والینور آغاز ...

ادامه مطلب »

سال‌های خورشید (شمارش سال‌ها از اولین طلوع خورشید)

از زمانیکه فانوس‌های والار در گذشته ای دور نابود گشتند، والار مدت هزاران سال را در آمان و زیر نور دو درخت زندگی می‌کردند و این در حالی بود که سرزمین میانه تنها با نور ستارگان روشن می‌شد. این روند زمانی به هم ریخت که ملکور و اونگولیانت به والینور وارد نفوذ کرده و درختان را نابود کردند و سرزمین ...

ادامه مطلب »

سال ماتم (سال چهارصد و هفتاد یکم از دوران اول)

سال نبرد نیرنائت آرنوئیدیاد، که در آن مورگوت بر سپاهیان نولدور و متحدان آنان چیره گشت و الف‌ها و انسان‌ها به طور کامل از شکست وی ناامید گشتند. همچنین در این سال تور به دنیا آمد و تورین نیز به دوریات فرستاده شد.

ادامه مطلب »

یاویه‌ره (جشن برداشت محصول در گوندور)

روز جشن برداشت در تقویم کارگزاران گوندور، که بین ماه های یاوانیه و نارکوئلیه قرار دارد. در تقویم امروزی، یاویه‌ره معادل روز ۲۱ سپتامبر است.

ادامه مطلب »

یاویه (پایان تابستان)

نامی کوئنیایی برای فصلی که معادل اواخر تابستان و اوایل پاییز است. ۵۴ روز بود و در تقویم امروزی بین ۱۲ آگوست و ۴ اکتبر بود. معادل سینداری آن لاواس می‌باشد.

ادامه مطلب »