خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Y - سال‌های درختان (چند قرن پیش از خورشید و ماه)

سال‌های درختان (چند قرن پیش از خورشید و ماه)

سالهای طولانی که بین بنیانگذاری والینور و تاریکی آن می‌باشد. در این دوران، والینور با نور دو درخت روشن می‌گشت، اما سرزمین میانه غرق در تاریکی بود.

سال‌ها پیش از آنکه الف‌ها بیدار شوند، یاوانا دو درخت والینور را خلق کرده و قلمرو والار را با نور آن دو روشن ساخت. از اینرو دوران صلح و آرامش در والینور آغاز شد، اما سرزمین میانه تنها با نور ستارگان روشن می‌شد، و ملکور نیز در اعماق اوتومنو دژ مخوفش در شمال دنیا سخت در حال کار بود. نمی‌توانیم بگوییم که این دوران چند سال طول کشید، شاید بتوان گفت که در کل ۱۰۵۰۰ سال عمر این دوران بود. در این سال‌ها بود که آئوله دورف‌ها را خلق کرد، اما آنان را تا زمان بیداری الف‌ها به خواب فرو برد.

زمانیکه اورومه کشف کرد که الف‌ها در کوئیوینن بیدار شده‌اند، تغییرات عمده ای شکل گرفت. والار با ملکور به نبرد پرداختند تا از فرزندان ارشد ایلوواتار محافظت کنند؛ اوتومنو نابود گشته و ملکور به مدت چند دوران به بند کشیده شد. سپس والار الف‌ها را فراخواندند که در سرزمین والینور سکنی گزینند و الف‌ها بسیاری به این فراخوان پاسخ مثبت دادند.

سه دوره (حدود ۲۹۰۰ سال) از به بند کشیده شدن ملکور گذشت. ملکور در تالارهای ماندوس به بند کشیده شده بود و والار و الدار نیز با یکدیگر زیر نور درختان به خوبی زندگی می‌کردند. در تاریکی سرزمین میانه، الف‌های تاریک که در سفر به والینور شرکت نکرده بودند هنوز در حال زندگی بودند و پدران دورف‌ها نیز به جنب و جوش در آمده بودند. با این وجود انسان‌ها تا چند سال پس از سال‌های درختان از خواب بیدار نشده بودند.

زمانیکه مانوه ملکور را از زندان آزاد کرد این سال‌ها به پایان خویش نزدیک شدند. کوتاه زمانی ملکور اظهار به دوستی با الدار کرد، اما باز به تاریکی بازگشت. وی همراه با اونگولیانت، درختان را نابود کرده، سیلماریل‌ها را دزدید و به سمت شمال سرزمین میانه گریخت. فئانور که به شدت دنبال انتقام گرفتن بود، رهبری گروه بزرگی از نولدور را برای خارج شدن از والینور و بازگشت به بلریاند بر عهده گرفت.

بنابراین سال‌های درختان پایان یافت. در این زمان، والار خورشید و ماه را خلق کردند تا به جهان نور ببخشند و اینگونه بود که سال‌های خورشید و به دنبال آن دوران اول آغاز گشت.[۱]

 


[۱] تالکین تاریخچه کاملی از وقایع دوران اول را در فصل تاریخچه آمان از جلد ۱۰ مجموعه تاریخ سرزمین میانه(حلقه مورگوت) آورده است. بر اساس این منبع درختان به مدت ۱۴۹۵ سال والایی از خود نور ساطع کردند. هر سال والایی ۹.۵۸۲ برابر سال خورشیدی است. بنابراین طول سالهای درختان برابر با ۱۴۳۲۵ سال خورشیدی می شود. تمام محاسبات مربوط به سالها با توجه به فصل تاریخچه آمان صورت گرفته است.

درباره 3DMahdi