خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Y - یاویه‌ره (جشن برداشت محصول در گوندور)

یاویه‌ره (جشن برداشت محصول در گوندور)

روز جشن برداشت در تقویم کارگزاران گوندور، که بین ماه های یاوانیه و نارکوئلیه قرار دارد. در تقویم امروزی، یاویه‌ره معادل روز ۲۱ سپتامبر است.

درباره 3DMahdi