خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Y - یاویه (پایان تابستان)

یاویه (پایان تابستان)

نامی کوئنیایی برای فصلی که معادل اواخر تابستان و اوایل پاییز است. ۵۴ روز بود و در تقویم امروزی بین ۱۲ آگوست و ۴ اکتبر بود. معادل سینداری آن لاواس می‌باشد.

درباره 3DMahdi