خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Y - سال ماتم (سال چهارصد و هفتاد یکم از دوران اول)

سال ماتم (سال چهارصد و هفتاد یکم از دوران اول)

سال نبرد نیرنائت آرنوئیدیاد، که در آن مورگوت بر سپاهیان نولدور و متحدان آنان چیره گشت و الف‌ها و انسان‌ها به طور کامل از شکست وی ناامید گشتند. همچنین در این سال تور به دنیا آمد و تورین نیز به دوریات فرستاده شد.

درباره 3DMahdi