خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Y - ینی (سال طولانی الف‌ها)

ینی (سال طولانی الف‌ها)

واحدهای اصلی زمان که توسط الف‌ها استفاده می‌شد؛ هر ین برابر بود با ۱۴۴ سال خورشیدی.

درباره 3DMahdi