آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - یانت یائور (پل سنگی قدیمی بر روی اسگالدوئین)

یانت یائور (پل سنگی قدیمی بر روی اسگالدوئین)

پل سنگی ای که در روزگار کهن مردم دوریات در مرز شمالی قلمرو خود برای رفتن به دور-دینن بر روی رود اسگالدوئین بنا کردند. در زمان ساخت، خیلی پیشتر از آمدن مورگوت به سرزمین میانه، به نام اسگالیانت “پل اسگالدوئین” شناخته میشد. بعدها، در دوران اول، دره ای که در آن قرار داشت و تپه های شمالی آن به مکان هولناکی بدل شد و از پل کمتر استفاده گردید. پل همچنان پابرجا بود و در آن زمان به نام یانت یائور معروف شد که به معنای “پل قدیمی” است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...