آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - یارواین بن-آدار (کهنسالترین و بی پدر)

یارواین بن-آدار (کهنسالترین و بی پدر)

نام الفی برای تام بامبادیل. به نظر میرسد که اصلیت تام برای الفها نیز به مانند دیگر مردم سرزمین میانه نامشخص است. الروند رویارویی اش را با او در زمانهای دور به یاد می آورد، اما حتی برای الفی که در دوران اول به دنیا آمده، تام به طور حیرت آوری پیر است.

نام یارواین بن-آدار تقریبا به معنای “کهنسالترین و بی پدر” است، زیرا معنای تحت اللفظی ایارواین “پیر-جوان” است، تام به نسبت سالهای سپری کرده جوان به نظر میرسید. بن-آدار نیز به معنای “بدون پدر” است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...