خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - یورت (زنی دانا در گوندور)

یورت (زنی دانا در گوندور)

پیرترین زنی که در شفاخانه های گوندور کار می کرد، و آگاهی او از دانشهای پیشین به بهبود فارامیر کمک کرد. او اهل ایملوت ملوی در لوسارناخ بود.

درباره اله سار