خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - یاواس (فصلی در تقویم سینداری)

یاواس (فصلی در تقویم سینداری)

نام سینداری برای فصلی که برابر با اواخر تابستان و اوایل پاییز است؛ ۵۴ روز بین ۲ آگوست و ۲۴ سپتامبر. در کوئنیا یاویه نامیده میشود.

درباره اله سار