ف

فورلیت (ماه پیش از نیمه‌ی تابستان)

شش ماه تقویم شایر که بین تریمیج و روزهای جشن نیمه‌ی تابستان در لیت و تقریباً هم زمان با ژوئن است و به طور دقیق از ۲۲  مه تا ۲۰  ژوئن.

فولد (منطقه‌ای در سرزمین‌های شاه روهان)

قسمت باستانی و تاریخی در سرزمین روهان در نزدیکی ادوراس که تخت شاهان در آلدبورگ شهر آن قرار داشت. نام آن از انگلیسی باستانی گرفته شده و به معنای قلب زمین است، نامی که اهمیت آن را در  روهان قدیم نشان می‌دهد.

فولکواین (چهاردهمین شاه روهان)

چهاردهمین شاه روهان، پسر فولکای شکارچی و پدر جد تئودن. پسران بزرگ‌ترش، فولکرد و فسترد هر دو در جنگ با هاراد کشته شدند و تنها پسر کوچکش فنگل وارث او شد.

فولکرد (پسر مقتول شاه فولکواین)

او پسر فولکواین شاه روهان و برادر دوقلوی فسترد بود. با مقدس شمردن سوگند ائورل به همراه برادرش برای کمک به گوندور تاخت و هر دو در جنگ هارادریم کشته شدند.